เกณฑ์การส่งบทความวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (22 มิ.ย. 54)
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารคณะวิทยาการจัดการ (27 ต.ค. 53)
เกณฑ์การส่งบทความวารสารวิทยาการจัดการ (9 ก.ค. 53)
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาการจัดการอุดรธานี (1 ส.ค. 52)