แบบนำเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรม

แบบนำเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรม

แบบนำเสนอโครงการนี้ใช้สำหรับการเสนอโครงการกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้แบบเอกสารด้านล่างนี้จัดทำเป็นแบบนำเสนอโครงการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

 

การเขียนแบบนำเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

  1. ให้ใช้รูปแบบการนำเสนอโครงการโดยให้มีหัวข้อตามเอกสารหมายเลข 1
  2. ใช้แบบตัวอักษร (Font) THSarabun ขนาด 16
  3. เมื่อจัดกิจกรรมแล้วให้ส่งเล่มสรุปโครงการ ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

3.1   แบบนำเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

3.2   แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมและผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก “แบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ”

3.3   ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรม

3.4   ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

 

>>Download Template แบบนำเสนอโครงการ<<

(รูปแบบไฟล์เทมเพลต สามารถใช้งานได้กับ Microsoft Word version 2007 หรือมากกว่า)

หากเปิดไฟล์ไม่ได้ สามารถคัดลอกเนื้อหาส่วนล่างนี้ไปใช้ได้ค่ะ