รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 2555

 

ระบบการดำเนินงานในด้านต่างๆของตณะวิทยาการจัดการมีดังนี้

  1. กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้1.1
  2. ระบบการพัฒนาบริหารหลักสูตร ขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่คณะวิทยาการจัดการ
  3. แนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร
  4. ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะ
  5. ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ
  6. แนวทางการและขั้นตอนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  7. แนวทางการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  8. ขั้นตอนการส่งเสริมการให้รางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
  9. แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  10. ขั้นตอนการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประชุมหรือการเสนอผลงานทางวิชาการ

 

แผนปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี2555

รายงานสรุปผลการประเมินโครงการปี 2554

รายงานภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตปี 2554

หลักฐานประกอบการประเมินองค์ประกอบที่ 2

Subpages

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>