หลักสูตรคณะฯ

หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุง พ.ศ.2555

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

Subpages