เว็บไซต์สาขาวิชา เว็บไซต์อาจารย์ภายในสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาการตลาด  อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์วราพร  กรีเทพ
อาจารย์นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์ 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
สาขาวิชาการเงิน  
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด  
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery