กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ


นางสาวดวงสมร ดิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารบรรณ) 


นางดาว สุ่มมาตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)


นางตัสนีม ดาซามิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)


นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานธุรการและสารบรรณ)

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery