กลุ่มงานแม่บ้านคณะ


นางวิมนรัต ไชยเพ็ชร
แม่บ้าน
(หัวหน้ากลุ่มงานแม่บ้านคณะ)
 
นางสิริรัตน์ ไชยตะวงค์
แม่บ้าน


นางสาวคำปุ่น แสงใส
แม่บ้าน


นางสาวบัวสี สุขประเสริฐ 
แม่บ้าน


นางเยาวจิต แก่นวงษ์
แม่บ้าน

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery