กลุ่มงานการเงินและพัสดุ


นางสาวชวพร แสงราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ)

นายเจษฏา ลาลด

พนักงานพิมพ์
(งานฏีกาและเบิกจ่าย)

นางสาวสุภาวดี  ไวว่อง

นักวิชาการพัสดุ
(งานจัดซื้อจัดจ้าง)

นายกฤษณพล  เครือเนตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานเบิกจ่ายพัสดุ)
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery