วิจัยและพัฒนาระบบการกระจายสินค้าในอุตสาหกรรมยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ชื่อเรื่อง วิจัยและพัฒนาระบบการกระจายสินค้าในอุตสาหกรรมยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้วิจัย
อาจารย์พัชรี ผาสุข และคณะ
สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่พิมพ์
2551
Download บทคัดย่อ
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery