เลื่อนกำหนดการส่งแบบคำขอกู้นักศึกษาเข้าใหม่รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ที่จะกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ นักศึกษาสามารถยื่นแบบคำขอกู้ที่ห้องแนะแนวฯ อาคาร 16 ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 8 มิถุนายน 2555

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery