ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2560 

สามารถกรอกใบรายงานตัวได้ที่ http://portal1.udru.ac.th:7778/web/std_report/reg_report_login.php
โดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุล ในการค้นหาชื่อของผู้ผ่านการคัดเลือก และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและปริ้นเอกสารพร้อมแนบเอกสารประกอบการรายงานตัวมายื่นได้ที่ฝ่ายทะเบียนพร้อมกับหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. รูปถ่าย ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปทุกรูป) 
๒. สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน (๕ ภาคเรียน) จำนวน ๒ ชุด
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด 
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
๕. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒ ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery