รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2560

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery