ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36000BTU แบบแป่าลม 4 ทิศทาง จำนวน 2 เครื่อง

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery