เชิญร่วมฟัง การปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจรายได้สูง (Thailand's Management Strategies towards a High-Income Country)
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

Download แบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery