นักศึกษารูปแบบพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2557 เข้าปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery