ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ ที่จะออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 3/2556 เข้าปฐมนิเทศพร้อมกัน
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-13.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาและรายละเอียดเพิ่มเติม

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery