ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ คือ เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 200 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery