พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๒๔ คณะวิทยาการจัดการ

 

โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนของบริษัท ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดีคณะวิทยาการจัดกรเป็นผู้แทนลงนาม

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery