• พิมพ์

วันครู ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทางคณะวิทยากรจัดการขอแสดงความยินดีที่ ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นในครั้งนี้