วันครู ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทางคณะวิทยากรจัดการขอแสดงความยินดีที่ ผศ.เสาวคนธ์ สแตมป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นในครั้งนี้

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery