เมื่อพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการจัดตั้งหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.อำนาจ อมรเกียรติไพศาล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นายพงศกร ทวันเวช ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ นางสาวพรทิวา พระวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery