คณะผู้บริหารมอบกระเช้าปีอวยพรปีใหม่อธิการบดี วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556  ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญแก่ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery