โครงการ Visual Connect ศิลปะการใช้ Mind Map เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery