พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวามคม 2556 ห้อง 324 เวลา 10.30 น.

โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิตตวีร์ โสภณเมธีฐิติกุล ผู้จัดการสำนักสหกิจศึกษา ซีพีเอฟ และ คุณปรียาภรณ์ นุ่มนวล ผู้จัดการสำนักสหกิจศึกษา เชสเตอร์ ฟู้ด ผู้แทนของบริษัท ลงนามความร่วมมือกับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดี ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร เป็นผู้แทนลงนาม

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery