รายการรอบรั้วราชภัฏ เทปที่ 251 นโยบายการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ออกอากาศใน วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. ช่อง home cable tv

ผู้ร่วมสนทนาในรายการ อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ (สื่อเสียง)
นายอภิชาติ บุญครอบ (บีม) ผู้ดำเนินรายการ "หยิบมาถกยกมาคุย"
นางสาวศิริวรรณ ชานนตรี (ส้มโอ)  ผู้ดำเนินรายการ "หยิบมาถกยกมาคุย"
นางสาวรุ่งอรุณ พูลทรัพย์ (ตั๊กแตน) ผู้ดำเนินรายการ "30 นาทีกับสาระดีดีจากคณะ"
นางสาวพัตราภรณ์ ด้วงทอง (พิ้งกี้)  ผู้ดำเนินรายการ "30 นาทีกับสาระดีดีจากคณะ"

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery