เรียนคณาจารย์ ท่านใดสนใจส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากทางคณะ โครงการละไม่เกิน 25000 บาท

หรือตามความเหมาะสม ท่านสามารถส่งได้ที่สำนักงานคณะ ภายในวันที่ 16 ธ.ค.56  โดยใช้แบบฟอร์มดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย  แบบ ว-1ด  ของ วช. 
คำชี้แจง
หรือโหลดได้ที่  เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา
Download เอกสารอื่นเพิ่มเติมจาก วช.

 

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery