โครงการเสียงตามสายคณะวิทยาการจัดการ รายการ 30 นาที กับสาระดีๆจากคณะ  ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.15-12.45 น โดยประมาณ

ท่านจะได้รับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะ สาระดีดีที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน พร้อมรับฟังเพลงอันไพเราะ 

 

นางสาวรุ่งอรุณ พูลทรัพย์ (ตั๊กแตน)
ผู้ดำเนินรายการจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

นางสาวพัตราภรณ์ ด้วงทอง (พิ้งกี้)
ผู้ดำเนินรายการจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวกรรณสุภัค บุตตะโยธี
ผู้ดำเนินรายการจาก สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

 

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery