วีดีทัศน์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


วันที่ 1-3 พ.ย.56 ณ อาคารหอประวัติ (วังแดง)

 

 ขอบคุณ ทีมงาน อาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery