การเปลี่ยนแปลง(เพิ่ม-ถอน) รายวิชาเรียนภาคปกติและรูปแบบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2556
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556

 คำชี้แจง

กรณีถอนรายวิชาเรียน
     นักศึกษาทุกชั้นปี ให้ถอนได้ทาง Internet เท่านั้น โดยถอนได้ระหว่าง
วันที่ 21 ต.ค. – 27 พ.ย. 56

กรณีเพิ่มรายวิชาเรียน ให้ดำเนินการดังนี้

 1. เพิ่มรายวิชาเรียน ทาง Internet รายละเอียดดังนี้

     1.1 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เพิ่มได้ทุกชั้นปี + ตกรุ่น
     1.2 รายวิชาเลือกเสรี เพิ่มได้ทุกชั้นปี + ตกรุ่น
     1.3 รายวิชาเฉพาะสาขา(วิชาเอก) เพิ่มได้ทุกชั้นปี + ตกรุ่น
     1.4 กรณีไม่สามารถ เพิ่ม-ถอน ทาง Internet ได้ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี 

2. เพิ่มรายวิชาเรียน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รายละเอียดดังนี้ (ให้บริการระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 8 พ.ย. 2556)

     2.1 กรอกคำร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียนให้ครบถ้วน และยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯพร้อมแนบ
          ใบยืนยันการลงทะเบียน (กรณี นศ ตกรุ่น ไม่ต้องแนบ)

     2.2 เงื่อนไขการเพิ่มรายวิชาเรียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเพิ่มทาง Internet

คำชี้แจงเพิ่มเติม
     1. ใบยืนยันการลงทะเบียนสามารถ Print ทาง Internet ได้
     2. ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบให้ถูกต้อง (ไม่อนุญาตให้เพิ่มรายวิชาได้กรณีที่ตารางเรียนและ
         ตารางสอบปลายภาคตรงกัน ยกเว้นนักศึกษาตกรุ่น ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5)

     3. หน่วยกิตรวมตลอดภาคเรียนต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ลงเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต)
     4. เมื่อถอนรายวิชาแล้ว จะต้องคงเหลือรายวิชาที่เรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต(ยกเว้นนักศึกษาตกรุ่น)
     5. นักศึกษารูปแบบพิเศษ ถอนได้ทาง Internet เฉพาะกรณีที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น 
        (ถ้าชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมฯ)

     6. กรณีมีปัญหาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่
         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรับคำปรึกษาโดยด่วน

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery