ด้วยมูลนิธิ คิงเพาเวอร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาต เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ให้จำลองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ทรงงาน" 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery