ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง  การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ปีการศึกษา  2555

ให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  ที่ยังไม่ได้กู้กองทุนใด ๆ ในปี 2555 อยู่ชั้นปีที่ 1  อายุไม่เกิน -30 ปี ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยกู้ยืม กรอ. และ กยศ. มาก่อน  ประสงค์ที่จะกู้ยืม กรอ. ให้ติดต่อขอคู่มือได้ที่ห้องแนะแนวฯ  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555


สาขาวิชาที่ขาดแคลนที่สามารถยื่นขอกู้ กรอ. ได้

คณะครุศาสตร์
คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย  พลศึกษาและสุขศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยี
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เคมี สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์

Download คู่มือ