ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ประวัติความเป็นมา
              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ที่ได้กำหนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2528  โดยจัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปีการศึกษาต่อมาจึงเปิดสอนสาขาวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี

              คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในห้าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตและมุ่งเน้นการกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ผู้ด้อยโอกาส และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีและพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่น ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้มีศักยภาพความพร้อมและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงทำให้ชื่อเสียงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง

              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันผลิตบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชานิเทศสาสตร์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังมีโครงการร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งที่จะพัฒนานักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น

ปรัชญา
    บูรณาการศาสตร์สากล สู่ชุมชนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
    ผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีส่วนร่วมในการะบวนการประชาสังคมอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ
    1.ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและท้องถิ่น
    2.สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและระดับสากล
    3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติ
    4.ทำนุบำรุงและสืบสารศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
    5.พัฒนาองค์กรและบุคลากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล

เป้าหมาย
    1.เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และท้องถิ่น
    2.เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจัยและงานวิชาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและระดับสากล
    3.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และข้อมูลสารสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
    4.เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
    5.เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยนำหลักของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery