รายการหยิบมาถกยกมาคุย ออกอากาศทุกวันพุธ คลื่น UDRU 107.7 Mhz ทุกวันเสาร์ ทางอสมท 91.5 Mhz  13.30-14.00 น. เวลาเดียวกันทั้งสองคลื่น

ควบคุมการผลิตรายการ/อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
นายอภิชาติ บุญครอบ (บีม)
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ 12
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวศิริวรรณ ชานนตรี (ส้มโอ)
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ และ วีเจรายการ Love Love for music ทางช่อง Home on air ช่อง 8 / FM 87.75 MHz /www.homecable.co.th
ฝ่ายเทคนิค

นายจิรายุทธ มะกา (โอเล่)

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ สถานที่และอุปกรณ์การบันทึกรายการ

 

ออกอากาศเมื่อวันที่ หัวข้อ สนทนา ฟังรายการย้อนหลัง
2 พ.ย.56 นิทรรศการ มองอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต คณะวิทยาการจัดการ
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9 พ.ย.56 สถานการณ์การใช้ social media ของเยาวชนในปัจจุบัน
16 พ.ย.56 ประเพณีลอยกระทง
23 พ.ย.56 ประชาสัมพันธ์โครงการคณะ และงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
30 พ.ย.56 ประชาสัมพันธ์โครงการคณะ และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียน
7 ธ.ค.56 กิจกรรมวันพ่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ
14 ธ.ค.56 "My Map กับชีวิตประจำวัน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กัญญา แสนนามวงษ์ สาขาวิชาการบัญชี
ร่วมสนทนา
21 ธ.ค.56 "เส้นทางเกลือบ้านดุงสู่เกลือสปา" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วราพร กรีเทพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมสนทนา
28 ธ.ค.56  "พิธีรําบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนางสาวจิราพร สาลีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ร่วมสนทนา
 4 ม.ค.57  "นับถอยหลังต้อนรับปีใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ นายจิรายุทธ มะกา ฝ่ายเทคนิค นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ร่วมสนทนา
11 ม.ค.57 "ฝึกปฏิบัติวิชาชีพผ่านธุรกิจจำลอง" คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
บริษัท happiness travel
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวธาริกา ไชยา  และ Ms minimart สาขาวิชาการตลาด นายคมสัน สุพรรณ
ร่วมสนทนาในรายการ
 18 ม.ค.57 "ละครเวที นิเทศศาสตร์ Friends เพื่อนรัก"  นายชัยอนันต์ ฐาคำ ผู้กำกับละคร และ
นายชนกานต์ พลรักษ์ นักแสดง ร่วมสนทนาในรายการ
25 ม.ค.57
 "โครงการ To Be Number One"  ตัวแทนผู้ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด
นายธนชิต พลนาล้อม สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และนางสาวจารุพร ภักดีดอน  
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมสนทนาในรายการ
1 ก.พ.57

"โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ" โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ที่ปรึกษาโครงการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
นางสาววรรณภา เข็มศรี และนางสาวจุฑาทิพย์ โคแสง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
ร่วมสนทนาในรายการ

8 ก.พ.57

กิจกรรมที่ผ่านมาของคณะวิทยาการจัดการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

15 ก.พ.57  กิจกรรมวันวาเลนไทน์
22 ก.พ.57  "การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ"
โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร รองคณบดี และ อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ ร่วมสนทนาในรายการ

FB คลื่น 107.7 UDRU Radio COMARTS FOR U

 

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery