โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปี รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชี ครูสอนบัญชี ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี 2555 Download
โครงการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางธุรกิจค้าปลีกไทยในตลาดอาเซียน" คณะวิทยาการจัดการ 2556 Download
โครงการ Visual Connect ศิลปะการใช้ Mind Map เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 2556 Download
อบรมความรู้แก่ครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี 2556 Download
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2556 Download
โครงการอบรม “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน” สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2556 Download
โครงการสื่อนอกชั้นเรียนเพื่อน้อง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 Download
การบริการวิชาการแก่สังคมรุ่นที่ 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2556 Download
โครงการอบรม “บริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน”

สาขาวิชาการตลาด

2556 Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยผ่านภาพถ่ายเชิงสารคดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2556 Download
การผลิตสื่อผสม (Multimedia) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2556 Download
ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในอุดรธานี

สาขาวิชาการเงิน

2556 Download

GM Academic Service-Learning

สาขาวิชาการเงิน

2556 Download

 

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery