สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

เว็บไซต์สาขาวิชาการตลาด


อาจารย์กมลทิพย์ ชูประทีป
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์


รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย


อาจารย์พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์


ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท 
 

อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery