สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป


ผศ.มานน เซียวประจวบ
ประธานสาขาวิชา


รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ


ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย


อาจารย์ประภาพร ตุรงค์รัตนชัย

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง

ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์

อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา

อาจารย์ชัยธัช กุประดิษฐ์

อาจารย์ศรินรัตน์ ศงสนันทน์

อาจารย์ชลนที บูรรุ่งโรจน์
 
อาจารย์อรจิตรา มีจันที


อาจารย์กมลรัตน์ โยธานันต์Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery