สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์


ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร

อาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์

อาจารย์สุพรรษา วงศ์กัลยา

อาจารย์นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์
หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
 
อาจารย์ชาย วรวงศ์เทพ
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery