สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


อาจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

อาจารย์ชาลี เกตุแก้ว
(ลาศึกษาต่อ)

ดร.นงลักษณ์ บูรณะบัญญัติ

ผศ.สามารถ ปิติพัฒน์

อาจารย์พัชรี ผาสุข 
(ลาศึกษาต่อ) 

อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาด
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery