สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี


อาจารย์สุริสา จัตุชัย

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช

อาจารย์เอื้องไพร พรหมสาขา
ณ สกลนคร

อาจารย์เบญญาภา โสอุบล

อาจารย์รชต สวนสวัสดิ์
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์กัญญา แสนนามวงษ์

อาจารย์ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

อาจารย์ประนมพร ข่าขันมาลี

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

อาจารย์ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์วันวิสา เนื่องสมศรี

อาจารย์อรชุมา มูลศรี

 

 

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery