สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดร.สาวิตรี   บุญมี
ประธานสาขาวิชา

อาจารย์วราพร  กรีเทพ
เว็บไซต์

อาจารย์ปณิธาน  เมฆกมล


อาจารย์เสกศิลป์ มณีศรี


อาจารย์นิษา  ศักดิ์ชูวงษ์

อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย
หัวหน้าฝ่ายงานประกันคุณภาพ 

อาจารย์ชนาภา บุตรเพ็ง
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery