สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
 
อาจารย์รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery