สาขาวิชาการเงิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน


อาจารย์อารยา โพธิศิริ

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์โชคชัย เดชรอด

อาจารย์สุพจน์ สกุลแก้ว

อาจารย์ศตพร ภูกองไชย

อาจารย์เสาวนีย์ สิทธิโชติ

อาจารย์สุพักตร์ มะกุล
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ 

อาจารย์อิสรีย์ สุจริตมณีกุล
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery