สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด


อาจารย์ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี
ประธานสาขาวิชา

อาจาร
ย์นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

อาจารย์คมกริช สนิทชน
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery