คณะผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช
 คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนา ดุลยพัชร์
รองคณบดีฝ่ายงานแผนและงบประมาณ,งานวิจัยและบริการวิชาการ

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชัย
รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการ,งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
รองคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ,งานบริหารงานทั่วไป

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร กรีเทพ
รองคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษา,งานระบบสารสนเทศ

  

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery