อบรมภาษาเวียตนาม

โครงการอบรมภาษาเวียตนามสำหรับงานท่องเที่ยว
โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุดรธานี   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว   คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียตนาม มีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในปริมาณสูงขึ้น  จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวเวียตนามอย่างเร่งด่วน  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นองค์กรที่ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และมีหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาเวียตนามขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วน

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.  เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาเวียตนามให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
3.  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
4.  เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

Download รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาเวียตนาม

Download ตารางวันและเวลาในการฝึกอบรม

 

 

© คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี