ขั้นตอนการสมัครอบรมมัคคุเทศก์

อบรมระหว่าง วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลา 12 วัน

สถานที่ ฝึกอบรม โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2554

สถานที่รับสมัคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา จำนวน 2 ชุด

2. ใบแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริงและสำเนา จำนวน 2 ชุด

3. รูปถ่ายสำหรับใช้ในเอกสารราชการขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ค่าธรรมเนีย ท่านละ 5,500  บาท

สถานที่คัดเลือก คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศผลวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร 042-341616
รายงานตัววันที่ 13-14 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร 042-341616
พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าฝึกอบรมทั้งหมด

ท่านที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด ยืนสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  หรือโทรเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 042-211040 ต่อ 415

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

© คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี