รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการอบรมมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการอบรมมัคคุเทศก์  (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)  รุ่นที่  2

Download รายชื่อ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่น 1

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 27  มิถุนายน  – 14  กรกฎาคม  2554   (รวมระยะเวลา  45 ชั่วโมง)

โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุดรธานี   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว   คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมภาษาเวียตนาม รุ่น 1

โครงการอบรมภาษาเวียตนามสำหรับงานท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่  วันที่ 27 มิถุนายน  – 14  กรกฎาคม  2554   (รวมระยะเวลา  45  ชั่วโมง)

โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุดรธานี   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว   คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

 

 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่น 2


โครงการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลา 12 วัน

โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดอุดรธานี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

 

 

© คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี