ลงทะเบียน.................กลับสู่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อผู้ลงชื่อรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

 

จำนวนผู้ลงชื่อเข้าร่วมรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขณะนี้จำนวน = 87 คน
รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
53040409132 นางสาวกมลทิพย์ .... บุญยัง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
53040409239 นางสาวศิริลักษณ์ .... ดอนหมื่นศรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
56000501134 นางสาวอรณี .... จวบทรัพย์ สาขาวิชาการบัญชี
56000501144 นางสาวจินตนา.... เพ็งคำปั้ง สาขาวิชาการบัญชี
56040501149 นางสาวธัญชนก.... แก้วทอง สาขาวิชาการบัญชี
56040501107 นางสาวสุวณีย์.... ธำมะรงค์ สาขาวิชาการบัญชี
56040501119 นางสาวฐิติกานต์.... อินทรจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี
56040501106 นางสาวเกศมณี.... เพ็ชรนาค สาขาวิชาการบัญชี
56040501154 นาวสาวอรพรรณ.... ขาเมระนิยะ สาขาวิชาการบัญชี
56040501121 นางสาวกฤษณา .... สีสวยหูต สาขาวิชาการบัญชี
56040501155 นางสาวบังอร.... ปากเมย สาขาวิชาการบัญชี
56040501123 นางสาวเกศิณี.... ภูกาบ สาขาวิชาการบัญชี
56040501153 นางสาวสุภาดา.... เจริญสัญฐาน สาขาวิชาการบัญชี
56040501147 นางสาวจิรวรรณ.... แขมคำ สาขาวิชาการบัญชี
56040501151 นางสาวสุภัสสร.... ไชยคุณ สาขาวิชาการบัญชี
- นางกรรณิการ์.... ศรีไชยโยรักษ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- ด.ญ.ไปรยาพร .... ศรีไชยโยรักษ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- ด.ญ. ปิ่นลดา.... ศรีไชยโยรักษ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางสาวสุพักตร์.... มะกุล สาขาวิชาการเงิน
56040501103 นางสาวขวัญฤดี.... สุขรี่ สาขาวิชาการบัญชี
56040501104 นางสาวมินตรา.... ศรีสงคราม สาขาวิชาการบัญชี
55040423161 นางสาวพัชราภรณ์.... หุ่นศิริ สาขาวิชาการเงิน
55040423161 นางสาวพัชราภรณ์.... หุ่นศิริ สาขาวิชาการเงิน
53040423157 นางสาวศรีอัมพร.... แดนเขต สาขาวิชาการเงิน
53040423246 นางสาวแก้วกัลยา.... เกิดทองคำ สาขาวิชาการเงิน
53040423149 นางสาวนุชจรีย์.... สะพังเงิน สาขาวิชาการเงิน
53040423131 นางสาวอัญญรัตน์.... อักษร สาขาวิชาการเงิน
56040501103 นางสาวมินตรา.... ศรีสงคราม สาขาวิชาการบัญชี
56040501104 นางสาวขวัญฤดี.... สุขรี่ สาขาวิชาการบัญชี
56200302130 นางดวงพร.... ประสานศรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางพัชรินทร์.... ชมภูวิเศษ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางรุ่งรวี.... นามมัน สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
56000501106 นางสาววนาลี.... ใจเอื้อ สาขาวิชาการบัญชี
56040420102 นายชยากร .... บุญศรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
53040423216 นางสาว ศรัญญา.... คำพินันท์ สาขาวิชาการเงิน
53040423349 นางสาว วันวิสาข์.... ไปเมือง สาขาวิชาการเงิน
- นางอรสา.... บุญญะลาศรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- น.ส จีรนันท์.... หล้าศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
56000501205 นางสาวเสาวณีย์.... เสนาะ สาขาวิชาการบัญชี
56000501206 นางสาวเรไร.... เขียวมา สาขาวิชาการบัญชี
56000501207 นางสาวมณีรัตน์.... โทแก้ว สาขาวิชาการบัญชี
56000501210 นางสาวนิตยา.... บุญเกิด สาขาวิชาการบัญชี
56000501218 นางสาวดวงเดือน.... นามฮาด สาขาวิชาการบัญชี
56000501219 นางสาวสุดารัตน์.... โสสาลา สาขาวิชาการบัญชี
56000501220 นางสาวสาวิตรี.... ด้วงทอง สาขาวิชาการบัญชี
56000501230 นางสาวสุพัตตรา.... โคตรคีรี สาขาวิชาการบัญชี
56000501231 นางสาววาสนา.... กองสุวรรณ สาขาวิชาการบัญชี
56000501234 นางสาวอรอุมา.... รู้บุญ สาขาวิชาการบัญชี
56000501238 นางสาวสุพัตตรา.... จันทวงศ์ษา สาขาวิชาการบัญชี
55040421147 นางสาวจิราพร.... ดอนชัย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
55040421146 นางสาวสุปรียา.... อันทะปัญญา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
55040421140 นางสาวพรพนม.... เวระสุระ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
56000501137 นางสาวริยาภรณ์.... ตรีโอษฐ สาขาวิชาการบัญชี
56000501112 นางสาวจันทร์นภา.... ศิลาทิพย์ สาขาวิชาการบัญชี
56000501128 นางสาวสมฤทัย.... หาแก้ว สาขาวิชาการบัญชี
56000501129 นางสาวอุไรวรรณ.... นามเคน สาขาวิชาการบัญชี
53040423337 นางสาวนิลาวัลย์.... โพธิ์เหลือง สาขาวิชาการเงิน
53040423351 นางสาวอภิญญา.... หนองภักดี สาขาวิชาการเงิน
53040423334 นางสาวจิฬาพร.... อินตะนัย สาขาวิชาการเงิน
53040423322 นายอนุชา.... อ่อนบ้านแดง สาขาวิชาการเงิน
- นางสาวสิริกร.... อ่อนพรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางสาววงเดือน .... ผดุงเวียง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางสาววิกานดา.... ตั้งเตรียมใจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางสาวธัญนันท์.... แววกุดเรือ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
55000501104 นางสาวนิตติยา.... มารุดรมย์ สาขาวิชาการบัญชี
56200427124 นางสาวจันทร์จิรา.... ไชยคำหาญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53040423345 นางสาววรรณวิสา.... บุญสิม สาขาวิชาการเงิน
51240427104 นางสาวกิตติยา .... ภูสมศรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
56040423155 นางสาวพรพรรณ .... หลวงเพชรชัย สาขาวิชาการเงิน
56000501107 นางสาวชนิดา.... ทองมั่น สาขาวิชาการบัญชี
- นางสาววิยะดา .... วิจิตรวรางกุล สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางสาวกิติยา .... นนท์สุรันต์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางสาวติตยา .... สิทธิคำทับ สาขาวิชาการตลาด
55040421151 นางสาวนฤพร.... เครื่องพาที สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- นางสรัญญา.... เชื้อขาวพิมพ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางพิศภรณ์.... ไพเราะ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
56000501130 นางสาวณฐิกา.... จันทร์ฟอง สาขาวิชาการบัญชี
56000501115 นางสาวพาณุกา.... พันศรีดา สาขาวิชาการบัญชี
กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา นางสาวธนภร .... อินกอ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- นางสาวธนภร.... อินกอ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา นาง นุชวรา.... โสมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
56040428427 นางสาวอริสา.... ศรีนา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
56040423152 นางสาวทัศยา.... เทียนคำ สาขาวิชาการเงิน
56040428426 นางสาวภัทรานิษฐ์.... มีกุล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
asdfasdf asdfaf.... asdfasf สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา ด.ญ.พัฒน์นรี.... กลางวิชัย สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา ด.ญ.ฉัตรพร.... ยะสุนทร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ eq2iq@hotmail.com