การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 20 พ.ย.56

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ย. 56 เพื่อพิจารณาการขอสอบเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556