โครงการ Visual Connect ศิลปะการใช้ Mind Map เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ 20 ธ.ค.56

โครงการ Visual Connect ศิลปะการใช้ Mind Map เพื่อสร้างสายสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี